ฝ่ายทะเบียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล อุดรธานี

ทดลองคำนวณผลการเรียน
 
ข้อมูลก่อนภาคการเรียนปัจจุบัน
ข้อมูลปัจจุบัน
หน่วยกิตสะสมก่อนถึงภาคการเรียนปัจจุบัน :
   
(ตัวอย่าง: หน่วยกิตสะสมภาคการเรียนที่ 1 คือ [72])
แต้มเฉลี่ยสะสมก่อนถึงภาคการเรียนปัจจุบัน :
(ตัวอย่าง: แต้มเฉลี่ยสะสมภาคการเรียนที่ 1 คือ [1.75])
หน่วยกิตที่ลงไว้ในภาคการเรียนปัจจุบัน :
(ตัวอย่าง: หน่วยกิตที่ลงไว้ภาคการเรียนที่ 2 คือ [18])
แต้มเฉลี่ยสะสมที่ต้องการได้ในภาคการเรียนปัจจุบัน :
(ตัวอย่าง: แต้มเฉลี่ยสะสมที่ต้องการในภาคการเรียนที่ 2 คือ [2.00])