วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล

ปรัชญาวิทยาลัย
เรียนดี มีวินัย ได้คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม


วิสัยทัศน์ (VISION) วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล

วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล จะเป็นผู้นําในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพตาม มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ผลิตและยกระดับความสามารถของนักเรียน/นักศึกษาที่เป็นกําลังของประเทศให้มีความรู้ ความชํานาญด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง วิชาการและสร้างสรรค์คุณค่าที่ดีต่อสังคม ตลอดจนพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมให้สามารถดํารงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ (MISSION) วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล

พันธกิจเป็นภาระหน้าที่สําคัญที่วิทยาลัยต้องดําเนินการ เพื่อให้วิสัยทัศน์สําเร็จ โดยมีพันธกิจของวิทยาลัยดังนี้

  1. ผลิตนักเรียนที มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
  2. ให้บริการข่าวสารด้านวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศที ทันสมัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ชุมชนและสังคม
  3. พัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างานให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ
  4. พัฒนาระบบบริหารงานขององค์กรให้มีคุณภาพและทันสมัย
  5. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์

เอกลักษณ์