รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report )
ปีการศึกษา 2556
รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 (ฉบับเต็ม) 1,347KB  
ปีการศึกษา 2555
รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 (ฉบับเต็ม) 846KB  
ปีการศึกษา 2554
รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 (ฉบับเต็ม) 490KB  
ปีการศึกษา 2553
รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 (ฉบับเต็ม) 1298KB  
 
ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1) 233KB
สภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา (ส่วนที่ 2) 996KB

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ส่วนที่ 3) 69KB
 
ปีการศึกษา 2552
รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552 (ฉบับเต็ม) 1303KB  
 
ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1) 265KB
สภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา (ส่วนที่ 2) 950KB

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ส่วนที่ 3) 57KB
 
ปีการศึกษา 2551
รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2551 (ฉบับเต็ม) 1272KB  
 
ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1) 224KB
สภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา (ส่วนที่ 2) 981KB

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ส่วนที่ 3) 60KB
 
ปีการศึกษา 2550
รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2550 (ฉบับเต็ม) 578KB  
 
ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1) 200KB
สภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา (ส่วนที่ 2) 395KB

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ส่วนที่ 3) 61KB
 
ปีการศึกษา 2549
รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2549 (ฉบับเต็ม) 510KB  
 
ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1) 141KB
สภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา (ส่วนที่ 2) 392KB

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ส่วนที่ 3) 59KB
 
ปีการศึกษา 2548
รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2548 (ฉบับเต็ม) 382KB  
 
บทนำ (ส่วนที่ 1) 115KB
สภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา (ส่วนที่ 2) 117KB

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา (ส่วนที่ 3) 43KB
รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ (ส่วนที่ 4) 215KB
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต (ส่วนที่ 5) 52KB
 
ปีการศึกษา 2547
รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2547 (ฉบับเต็ม) 377KB  
 
บทนำ (ส่วนที่ 1) 126KB
สภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา (ส่วนที่ 2) 105KB

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา (ส่วนที่ 3) 40KB
รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ (ส่วนที่ 4) 203KB
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต (ส่วนที่ 5) 59KB