วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล (โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสันตพล)

ปี 2520 ก่อสร้างอาคารเรียนไม้ชั้นเดียวหลังแรกเพื่อใช้ในการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

อาคารสำนักงานชั้นเดียวเคียงคู่กับอาคารเรียนที่สร้างขึ้น พร้อมดำเนินการจัดการสอน ในปี 2521 ซึ่งเป็นปีแรกในการรับนักศึกษา
เปิดสอนในสายพาณิชยกรรม เพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนระดับอาชีวศึกษา
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น อาคารแรกเริ่มสร้างในปี 2523
ปี 2527 เปิดสอนระดับ ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ นำมาใช้ในปีการศึกษา 2531
นักศึกษามีโอกาสได้ร่วมช่วยสังคมในกิจกรรมต่างๆ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ร่วมส่งเสริมประเพณีอันดีงาม และสืบสานธรรมเนียมพิธีการท้องถิ่น
สร้างสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้อง - รุ่นพี่ให้เกิดความสามัคคี
ปี 2539 สร้างอาคารเรียน 6 ชั้น แทนอาคารสำนักงานชั้นเดียวเพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มชึ้น
กิจกรรมหลากหลายเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ตามปรัชญาโรงเรียน
"เรียนดี มีวินัย ได้คุณภาพ"
กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เสริมสุขภาพ และความสามัคคี
กิจกรรมร่วมกับชุมชน และจังหวัด
ประเพณีทำบุญในวันขึ้นปีใหม่จัดขึ้นทุกปี เป็นประเพณีของชาวสันตพล
สัปดาห์วิชาการ เป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาให้บุคคลภายนอกได้ศึกษา
ความสำเร็จของนักศึกษา ถือเป็นความสุขของทุกคนในรั้วสันตพล