ข่าว
พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปี 2559
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 (ข้อมูลวันที่ 3 พฤษภาคม 2560) พบกับ "สารสัมพันธ์สันตพล" ฉบับที่ 4 ทั้งฉบับตีพิมพ์และบน Web Site (Link ที่ข่าวประชาสัมพันธ์)เพิ่มรายชื่อสื่อห้องสมุด [เลือกเมนูบริการ -> สื่อห้องสมุด]
ประชาสัมพันธ์
นาฏมวยไทยระดับประเทศ Isuzu 2559 [ข่าว]
พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปี 2559 [ข่าว]
นิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2559 [ข่าว]
ปฏิทินงาน / กิจกรรม
27 มิ.ย. 60 
สั่มมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอุบัติภัย
30 มิ.ย. 60 
ประกาศผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 - 30 มิ.ย. 60 
กิจกรรมการบรรยาย อบรมเขิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
1 ก.ค. 60 
ส่งนักศึกษา ระดับ ปวส.เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4 - 6 ก.ค. 60 
โครงการอบรม ภาวะผู้นำนักเรียน/นักศึกษา
3 - 7 ก.ค. 60 
สัปดาห์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
8 ก.ค. 60 
ประชุมนิเทศนักศึกษา ระดับ ปวช.1 ทุกสาขาวิชา
9 ก.ค. 60 
ประชุมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส.1 ทุกสาขาวิชา
10 - 14 ก.ค. 60 
กิจกรรมประกวดดาวเดือน 2017
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา จาก สมศ (2554 - 2558)
(กดปุ่ม Mouse ที่ภาพเพื่อขยาย)
 

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th


designed by Chayakorn Rerknimitr