ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) งานอิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมายของการศึกษาระดับ ปวช. งานอิเล็กทรอนิกส์ คือ เข้าใจหลักการ วิธีการ และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเข้าใจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มีทักษะและสามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่องานอิเล็กทรอนิกส์

แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. หรือระดับปริญญาตรี
แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) งานอุตสาหกรรม สาขายานยนต์
 

เป้าหมายของการศึกษาระดับ ปวช. งานอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ คือเข้าใจหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิค และเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม รู้จักการเชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูป การถอดตรวจและประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน ดีเซล คลัตซ์ เกียร์ เบรกและเพลา ตลอดจนการบำรุงรักษา แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ต ระบบประจุไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบเตือนและสัญญาณ

แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสายวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส. สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ดีเซล รถจักรยานยนต์ ศูนย์บริการ และประกอบอาชีพส่วนตัว