ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม

เป้าหมายของการศึกษาระดับ ปวช. พาณิชยกรรม คือพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีความชำนาญด้านธุรกิจ

สาขาการบัญชี เน้นความเข้าใจในหลักการและกระบวนการมีทักษะ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการต่างๆ

สาขาการขาย เน้นความรู้ความเข้าใจ หลักการ เทคโนโลยีในงานพื้นฐานการขาย ตลอดจนงานส่งเสริมการตลาด และบุคลิกภาพ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เน้นความเข้าใจระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ การคำนวณด้านคอมพิวเตอร์ การใช้คำสั่งควบคุมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป พื้นฐานการทำงานระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต และการสร้างเว็บเพจ

แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. หรือระดับปริญญาตรี
แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว