ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายของการศึกษาระดับ ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
คือ เข้าใจหลักการ และกระบวนการทำงานของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล เครื่อข่ายสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เพื่อวิเคราะห์ แก้ปัญหา และพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น นักพัฒนาโปรแกรม นักพัฒนาเว็บไซต์ นักวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนาและออกแบบฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย