ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) งานอุตสาหกรรม สาขางานไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมายของการศึกษาระดับ ปวส. งานอุตสาหกรรม สาขางานไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ คือการให้ความรู้และฝึกฝน ให้มีพื้นฐานทางด้านวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบอนาลอกและดิจิตอล ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ และคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ เน้นให้เข้าใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรเลอร์ การสื่อสารข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมเพื่องานควบคุม

สาขางานระบบเสียงและระบบภาพ เน้นให้เข้าใจระบบเสียง ระบบภาพ ระบบโทรทัศน์ การออกแบบวงจร ระบบสื่อสาร

แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสายวิศวกรรมศาสตร์

แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ทดสอบ ผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ระบบเสียง ระบบภาพ และงานสื่อสาร

 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) งานอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคยานยนต์

เป้าหมายของการศึกษาระดับ ปวส. งานอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคยานยนต์ คือเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องยนต์ คุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล ระบบนิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์ ระบบส่งกำลัง ระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ

แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสายวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น เปิดกิจการส่วนตัว พนักงานศูนย์รถยนต์ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลต่างๆ