ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจ

เป้าหมายของการศึกษาระดับ ปวส. บริหารธุรกิจ คือนักศึกษามีความรู้ความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อที่จะสามารถประกอบอาชีพในงานเชิงธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว ตลอดจนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาการบัญชี เน้นให้มีความสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีในเชิงวิเคราะห์ วางแผน และจัดทำบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจ

สาขาการตลาด เน้นให้เข้าใจหลักการ และเทคนิคในการบริหารการตลาด การขาย ยุทธวิธีการตลาด การวางแผนการวิจัยและสถิติ เพื่อสนับสนุนการตลาด

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เน้นให้มีศักยภาพทั้งด้านธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ สามารถพัฒนาโปรแกรมด้านภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมในปัจจุบัน และสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน